قرارداد مسئولین فنی با واحدهای مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی


مهدی مهدی پور شهریور ۵, ۱۴۰۱ 18 دقیقه مطالعه
قرارداد مسئولین فنی با واحدهای مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

نمونه قرارداد مسئول فنی داروخانه و نکات مهم در مورد قرارداد استخدام داروخانه

 


به نام خدا

قرارداد مسئولین فنی با واحدهای مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   این قرارداد براساس ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده ۱۰ قانون مذکور بین خانم / آقای ……………به عنوان کارگر که از این پس بر اساس حرفه و وظیفه‌ای که بر عهده خواهد داشت مسئول فنی نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت / مؤسسه / کارخانه ………………………….به نمایندگی قانونی……………………………………….که از این پس کارفرما نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می‌گردد:  ۱-مشخصات مسئول فنی: نام:…………….. نام خانوادگی:…………….نام پدر:………………شماره شناسنامه:………………….صادره از: دارای مدرک تحصیلی:……………….از دانشگاه:……………..وضعیت نظام وظیفه:………………… آدرس کامل:……………………………………………………………………  ۲- مشخصات کارفرما نام شرکت:………………….نام مدیر عامل:……………………….شماره بیمه کارگاه: ………………….. شرکت……………….. مؤسسه:  …………………………  تلفن:……………………………………………..  ۳- موضوع قرارداد: انجام وظیفه به عنوان مسؤول فنی در چهارچوب تبصره ماده ۷ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (برای مسؤولین فنی)

۴- محل انجام کار: ………………………………………………

۵- شرح وظایف: شرح وظایف مربوط به مسؤول فنی و کارفرما به شرح پیوست شماره ۱ و ۲  قرارداد در دو صفحه بوده که طرفین متعهد به اجرای مفاد آن شدند.

الف: انجام هر گونه فعالیتی خارج از شرح وظایف موضوع بند ۵ این قرارداد مشمول قرارداد نبوده و با توافق طرفین وبا  اطلاع و موافقت اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان امکان‌پذیر خواهد بود.

ب: مراجعات به ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی جهت انجام هر گونه امور اداری غیر مرتبط با وظایف مسئول فنی جزء وظایف مسئول فنی محسوب نمی‌گردد. مگر در مواردی که حضور نامبرده طبق مقررات ضروری باشد.

۶ – نوع قرارداد: ( موقت یا دائم )

۷- تاریخ انعقاد قرارداد: روز ____ ماه _____ سال ______

۸- مدت قرارداد (در صورت غیر دائمی بودن): از تاریخ :………………………….تا تاریخ:…………………………..

۹- ساعات کار: طبق قانون کار برابر با ۴۴ ساعت در هفته و با تعیین شیفت خواهد بود. ………. ساعت و از ساعت …………..تا ساعت ………………… تبصره ۱- انجام کار اضافی با توافق طرفین قرارداد به استناد ماده ۵۹ قانون کار خواهد بود.

تبصره ۲- کارفرما نمی‌تواند بدون رضایت کتبی مسؤول فنی و بدون اطلاع اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان شیفت کاری کارگر مندرج در این قرارداد و پروانه مسؤولیت فنی را تغییر دهد و یا مسؤول فنی دیگری را جایگزین ایشان نماید.

 

امضاء مسئول فنی                       مهر و امضاء کارفرما                             ۱۰ – حق‌السعی:

ردیف حقوق و مزایا به عدد (ریال) به حروف ( ریال )
۱ دستمزد ثابت ماهانه کارگر    
۲ کمک هزینه مسکن (ماهانه)    
۳ کمک هزینه خوارو بار ( ماهانه)    
۴ کمک عائله مندی (ماهانه)    
۵ پاداش افزایش تولید یا بهره وری    

تبصره۱: حقوق و مزایای کارگر پس از کسر حق بیمه و مالیات و سایر کسورات قانونی حداکثر تا آخر هر ماه به حساب جاری شماره………………….. نزد بانک …………… شعبه ………………………… متعلق به مستخدم پرداخت خواهد شد.

۱۱- عیدی و پاداش سالانه به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به ازای یکسال کار معادل ۶۰ روز مزد ثابت (تاسقف ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به مسئول فنی پرداخت خواهد شد و برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش سالانه به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۱۲- شرایط فسخ قرارداد:

الف- در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت/ کارخانه و موارد قهری دیگری که منجربه تعطیلی و یا عدم تولید گردد مراتب می‌بایست به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان و به اداره کار اعلام شود تا وضعیت شغلی مسئول فنی در اسرع وقت روشن گردد.

ب- مسؤول فنی در صورت استعفاء مکلف است حداقل یک ماه قبل مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت استعفانامه خود را به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان ارائه دهد.

ج- اخراج مسئول فنی از طرف کارفرما مستلزم ارائه مدارک و مستندات مستدل دال بر عدم کارآئی علمی و فنی نامبرده و پس از تائید مراتب از طرف اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی استان و نهایتاً پس از صدور حکم از طرف مراجع قانونی ذیربط امکان‌پذیر خواهد بود. د- در صورت ترک محل کار توسط مسؤول فنی کارفرماموظف است در اسرع وقت مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه اعلام و رونوشت آن را به اداره کار ارسال نماید.

۱۳- در صورت استعفا مسؤول فنی موظف است پس از تسویه حساب کامل با کارفرما اصل پروانه مسؤولیت فنی صادره از ناحیه معاونت غذا و دارو به انضمام استعفانامه خود را به کارفرما تحویل نماید.

۱۴- حل اختلاف طرفین: در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین قرارداد مراتب باید کتباً از سوی آنان به اطلاع انجمن صنفی مسؤولین فنی و کنترل کیفیت استان برسد تا در سه مراحله به شرح ذیل پیگیری شود :

الف- در حد امکان اختلاف، فی‌مابین خود طرفین حل شود.

 

امضاء مسئول فنی                       مهر و امضاء کارفرما                           

 

ب-اختلاف با حضور طرفین و نماینده انجمن صنفی مسئولین فنی و برحسب مورد با حضور نماینده اداره نظارت بر مواد غذایی حل گردد.

ج- از طریق مراجع حل اختلاف و هیئت‌های تشخیص موضوع قانون کار به اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

۱۵- در موارد پیش‌بینی نشده در مفاد این قرارداد مقررات قانون کار و بخشنامه‌های مربوطه حاکم بر روابط طرفین خواهد بود.

۱۶- هر گونه قرارداد دیگر تنظیمی بین طرفین ملغی بوده و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار می‌باشد و قابلیت اجرائی نخواهد داشت. این قرارداد در ۱۶ بند و در ۵ نسخه که حکم واحد دارند تنظیم گردیده است که یک نسخه از آن نزد کارفرما و یک نسخه نزد مسئول فنی و یک نسخه به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی و انجمن مسئولین کنترل کیفیت و یک نسخه به اداره محل ارسال خواهد شد.

 

  پیوست : شرح وظایف مسؤول فنی  

کنترل مواد مصرفی و تشکیل پرونده مواد اولیه مصرفی مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت، رعایت موازین بهداشتی در خط تولید و کارخانه – نظارت بر تولید مطابق با پروانه ساخت- کنترل و تایید عملکرد خط تولید و تایید محصول تولیدی- کنترل کیفی محصول نهایی- نظارت بر عدم مصرف محصول نامنطبق – مشخص نمودن محصول نامنطبق – حضور فیزیکی در کلیه مراحل تولید و بسته‌بندی مطابق با ساعت تعیین شده – تاییدیه مصرف عرضه اقلام وارداتی – نمونه‌برداری براساس قوانین و ضوابط مربوطه رعایت نکات برچسب‌گذاری محصول مطابق با اتیکت تایید شده – مستندسازی آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و میکروبی و گزارش عملکرد ماهیانه به صورت کتبی به اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی- کنترل بهداشت کارگران در خط تولید – رسیدگی به ضایعات در حین تولید (سالن تولید) و انبار- اجرای ضوابط و دستورالعمل و بخشنامه‌های ارسالی از اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی – هماهنگی با اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی در صورت استفاده از مرخصی طولانی مدت و تعیین جانشین واجدشرایط از سوی کارخانه

شرح وظایف کارفرما  

کنترل مواد اولیه و قابل مصرف در خط تولید مطابق با قوانین مواد خوراکی بخشنامه‌های وزارت بهداشت رعایت کلیه مسائل فنی و بهداشتی و رعایت پیشنهادات سازنده مسؤول فنی در زمینه قوانین موجود- رعایت ضوابط موجود و طهارت و احکام اسلامی در مواد اولیه تولید و بسته‌بندی- رعایت مصلحت سلامت جامعه مقدم بر منافع مادی مؤسسه- رعایت فرمول ساخت مطابق با ضوابط و پروانه ساخت اعلام شده  

امضاء مسئول فنی                       مهر و امضاء کارفرما                               مهر و امضاء

 

 

دانلود نسخه Pdf نمونه قرارداد

دانلود نسخه Word و قابل ویرایش نمونه قرارداد

برچسب‌ها :