شرح وظایف پرسنل داروخانه


مهدی مهدی پور شهریور ۱۹, ۱۴۰۱ 9 دقیقه مطالعه
شرح وظایف پرسنل داروخانه

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه

۱-نظارت بررعایت اصول علمی درنگهداری ، توزیع ، نسخه پیچی و تحویل دارو ، ملزومات و تجهیزات مصرفی بیمارستان .

بازرسی های منظم وبرنامه ریزی شده از انبار ها ، استوک بخش ها ، ترالی های احیاء وسایر بخش ها و محل های نگهداری دارو به منظورحصول اطمینان از رعایت اصول فنی وعلمی و نگهداری دارو وسایر معیار های لازم

۳-ساخت دارو های ترکیبی

۴-انجام یا نظارت برآماده سازی فرآوردهای تزریقی و ترکیب ، فرآوردهای دارویی سفارش داده شده توسط بخش
۵-آموزش ، پژوهش وشرکت در برنامه های آموزشی پژوهشی

۶-رعایت اصول اخلاقی وحرفه ای در وظایف محوله

۷-شرکت در جلسات کمیته دارو درمان

۸-دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها ( ADR ) از کادر درمانی و انعکاس این موارد به واحد ADR وزارت متبوع

۹-تکمیل فرم کنترل کیفیت محصولات حین مصرف

۱۰-ارئه راهنمایی ها ودستورات دارویی لازم به بیماران به ویژه جهت نسخ سرپایی

۱۱-ارائه طرح ها ، پیشنهادات  ونظرات اصلاحی در بهینه سازی امور بخش خدمات دارویی

۱۲-تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی ، جهت طرح در کمیته  دارو درمان

۱۳-تهیه نسخ ومستندات جهت طرح در زیر کمیته های تجویز ومصرف منطقی دارو

۱۴-کنترل ونظارت بر شرایط و اصول فنی انبار دارویی

۱۵-ارسال گزارش ماهیانه به مدیریت بیمارستان و معاونت غذا و داروی دانشگاه ه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان ومدیریت بیمارستان (درصورت نبودن داروساز بالینی (

۱۶-بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو ، ملزومات وتجهیزات مصرفی (درصورت نبودن داروساز بالینی )


شرح وظایف مسئول داروخانه بیمارستان

۱-تهیه گزارشات مربوطه ، انجام امور تحویل و تحولات دارویی ( جابه جایی ها ، خرید ، فروش ، تعویض و . . . )

۲-کنترل دقیق موجودی عددی داروخانه متناسب با نیاز و تاریخ انقضای داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی

۳-برقراری ارتباط با شرکت های دارویی و سایر مراکز توزیع دارو و تجهزات مصرفی پزشکی بعهده ایشان می باشد .

۴-کنترل ورود و خروج دارو از داروخانه بیمارستان

۵-کنترل و نظارت دقیق بر انجام امور پرسنلی پرسنل داروخانه بیمارستان

۶-تحویل گرفتن داروهای وارده به داروخانه توسط شرکت ها از نظر کیفی و کمی ، تاریخ انقضاء ،. . . بر اساس لیست درخواست شده

۷-تنظیم و آماده کردن صورتجلسات خرید

۸-خرید داروهای مخدر و کنترل دقیق بر توزیع و تحویل آن به دفترپرستاری

۹-تنظیم ماهیانه نسخ دفترچه های بیمه مربوطه به تفکیک نوع بیمه و ارسال پرونده ترخیصی .

۱۰-تهیه و کنترل لیست نیازمندیهای داروخانه

۱۱-تهیه داروهای مورد نیاز داروخانه پس از طی مراحل اداری و هماهنگی با شرکتها وموسسات دارویی ، انجام هماهنگی برای ارسال دارو به داروخانه بیمارستان

۱۲-کنترل تاریخ انقضاء داروها

۱۳-چیدن داروهای وارده به داروخانه در قفسه ها

۱۴-تهیه لیست مراجعین به داروخانه


شرح وظایف تکنسین دارویی داروخانه

۱-چک کردن نسخه های بخش ها از نظر بیمه ای یا غیر بیمه ای بودن و تحویل دارو به همراه بیمار

۲-ثبت و تایید نسخ های بخش ها از طریق اطلاعات ثبت شده در کامپیوتر

۳-چیدن داروهای در سبدهای مربوطه

۴-کمک به چیدن داروهای وارده به دارو خانه ( خریداری شده ) در قفسه مربوطه

۵-چک تاریخ انقضاء داروها و کمک به مدیر مسئول داروخانه

۶-کمک به نسخه پیچی سرپائی در مواقع نیاز


شرح وظایف اپراتورداروخانه

۱-وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر و جمع بندی ماهیانه اطلاعات

۲-تهیه پرینت نسخه های بیماران بستری در بخش

۳-ثبت درخواست ها و نسخ اتاق عمل در کامپیوتر و تهیه و پرینت آنها

۴-چک کردن برگه های مخدر و جدا کردن برگه های اصلی و فرعی و تحویل مخدر .

۵-وارد کردن اطلاعات برگه های درخواست سرپائی و کم کردن آن از موجودی داروخانه

۶-آماده کردن صورتحساب بیماران بستری در بیمارستان جهت ترخیص

برچسب‌ها :