مقایسه انواع واکسن

قبل از اینکه یک واکسن بتواند به مرحله تولید انبوه برسد مطالعات بسیاری جهت اطمینان از ایمنی و تاثیر آن بر روی انسان، انجام می شود. به عنوان مثال، از میان تمام واکسنهایی که بر روی حیوانات آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار می گیرند، تقریباً از هر 100 واکسن، 7 مورد میتواند به مرحله آزمایشات بالینی روی انسان برسد.

از میان واکسنهایی که به آزمایشات بالینی راه می یابند، احتمال موفقیت حدود یک پنجم میباشد. وجود واکسن های مختلف در مرحله تولید، احتمال موفقیت را افزایش می دهد.

واکسن

جهان در میان بیماری همه گیر کرونا است. واکسن ها هر ساله میلیون ها انسان را نجات می دهد.

واکسن ها با آموزش و آماده سازی سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و مقابله با ویروس ها و باکتری های مورد هدف کار می کنند.

در حال حاضر بیش از 50 نوع واکسن COVID-19 در مرحله آزمایش قرار دارد. سازمان بهداشت جهانی از طریق ACT Accelerator برای سرعت بخشیدن به واکنش همه گیر جهت مقابله با ویروس کرونا است.